Privacy

Privacyverklaring

NewForrest Fingerfood B.V. vindt het belangrijk dat aan haar toevertrouwde informatie geheim blijft en wordt beschermd.

NewForrest Fingerfood B.V. verzamelt in beginsel uitsluitend gegevens die u ons bewust verstrekt in een gesprek, vergadering, e-mail of via fysieke post of fysieke overhandiging. Wij verzamelen geen gegevens ter zake uw internetgedrag, bezoek aan ons internetpagina’s daaronder begrepen. Wij maken alleen gebruik van geanonimiseerde cookies op onze website waarbij geen persoonsgegevens worden opgeslagen en waarbij het surfgedrag niet geregistreerd wordt. Wij verzamelen in beginsel uitsluitend gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van opdrachten en de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt dan voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft. Hiervan wordt slechts afgeweken met uw toestemming of indien dat ingevolge wettelijke bepalingen (zoals de verplichting om een administratie voor fiscale doeleinden bij te houden), professionele standaarden of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is of indien nodig is voor de onderbouwing van een rechtsvordering.

NewForrest B.V. Fingerfood verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van rechtsvorderingen en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Indien wij derden inschakelen, dienen deze te voldoen aan dezelfde normen inzake gegevensverwerking en beveiliging als die wij onszelf opleggen. Wij verstrekken aan derden alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

Als u persoonsgegevens aan NewForrest B.V. Fingerfood heeft verstrekt, heeft u het recht van inzage en rectificatie en het recht van bezwaar tegen verwerking. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dient u een e-mail naar avg@newforrest.nl te sturen.

NewForrest B.V. Fingerfood heeft beveiligingsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Desondanks kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Personen die toegang tot uw gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden. Wij leveren ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk is of totdat die persoon verzoekt de gegevens te verwijderen.

NewForrest B.V. Fingerfood kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Indien u een klacht heeft ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens door NewForrest Fingerfood B.V., kunt u een e-mail sturen naar avg@newforrest.nl. U kunt zich hiervoor ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.